Mail: info@fire-tech.nl Bel: +31 (0)495 49 67 53

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Onder “Fire-tech. Brandbeveiliging” wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan “Fire-tech. Brandbeveiliging.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder het “werk”: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden(inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen.

1.3 Waar in deze leveringsvoorwaarden van “opdrachtgever” wordt gesproken, wordtdaarmee bedoeld degene die het werk aan Fire-tech. Brandbeveiliging opdraagt, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.4 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen , waarbij Fire-tech. Brandbeveiliging als (potentieel) verkoper en/ofleverancier van zaken en/of diensten optreedt. Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de handgewezen.

1.5 Van deze leveringsvoorwaarden kan slechts na schriftelijke bevestiging door Firetech. Brandbeveiliging worden afgeweken.

2. Aanbieding, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen blijvengedurende door Fire-tech. Brandbeveiliging aan te geven termijn geldig. Indien geentermijn wordt genoemd zijn de aanbiedingen van Fire-tech. Brandbeveiligingvrijblijvend.

2.2 Adviezen c.q. offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de dooropdrachtgever verstrekte gegevens.

2.3 Afbeeldingen en verdere gegevens in catalogi,technische documentatie, alsmede de van een aanbieding deel uitmakende documentenzijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Fire-tech. Brandbeveiliging. Deze mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, gekopieerdof aan derden ter beschikking worden gesteld of op andere wijze openbaar gemaakt.

2.4 Indien met opdrachtgever geen overeenkomst tot stand komt na het verstrekken vaneen aanbieding c.q.offerte, is opdrachtgever verplicht terstond alle door Fire-tech. Brandbeveiliging verstrekte gegevens en bescheiden aan Fire-tech.Brandbeveiliging teretourneren.

2.5 Fire-tech. Brandbeveiliging behoudt zich het recht voor om opdrachten c.q. orderszonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.6 Indien opdrachtgever het aanbod c.q. de offerte van Fire-tech. Brandbeveiliging aanvaardt, dan komt de overeenkomst eerst totstand op het moment dat Fire-tech. Brandbeveiliging Brandbeveiliging:– hetzij deaanvaarding harerzijds binnen een redelijke termijn bevestigt; – hetzij met de uitvoering van het werk begint; – hetzij tot (feitelijke) levering overgaat.

2.7 Fire-tech. Brandbeveiliging kan nimmer eerder gehouden worden met de uitvoeringvan het werk c.q. levering van goederen aan te vangen, dan nadat Fire-tech. Brandbeveiliging alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit heeft en Fire-tech. Brandbeveiliging de overeengekomen (termijn-)betalingen heeft ontvangen.

3. Omvang van het werk
3.1 De opdracht omvat het complete werk, zoals dat door Fire-tech. Brandbeveiliging in de aanbieding is omschreven.

3.2 Tenzij uitdrukkelijkschriftelijk anders is overeengekomen, behoren de navolgende werkzaamheden,leveringen en voorzieningen niet tot de verplichtingen van Fire-tech. Brandbeveiliging. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat dezeleveringen, werkzaamheden en voorzieningen naar de eis van het werk zotijdig,voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden, zijn verricht, dat demontage van het door Fire-tech. Brandbeveiliging aangenomen werk geen vertraging ondervindt:
a) Grond, bestratings-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, beton-, timmer-, stukadoor-, schilder- en stofferingswerk of andere bijkomende werken van welke aard dan ook.
b) Meerderhulp voor het verplaatsen van stukken, welkeredelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn,alsmede de te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen.
c) Het ter beschikking stellen, opstellen en na gereedkomen van hetwerk weer verwijderen van steigers,stellingen en ladders.
d) De levering vanbrandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht, water, elektriciteit, nodig voor deuitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving eninbedrijfstelling. De kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
e) Het tijdens de duurvan het werk ter beschikking stellen, in directe nabijheid van het uit te voeren werk vaneen droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijke afsluitbare ruimte, van voldoendeomvang en volgens de eisen van de Arbowet, als onderkomen voor het personeel van Fire-tech. Brandbeveiliging en voor het opslaan van de te verwerken materialen,gereedschappen en persoonlijke eigendommen van het personeel van Fire-tech. Brandbeveiliging.
f) Werkzaamheden nodig om onderdelen van de installatie(s) welke op het werk dievuil zijn geworden of beschadigd, weer in goede staat te brengen.
g) Het voor de oplevering van de installatie(s) in gebruik stellen en/of houden daarvanten gerieve van de opdrachtgever.
h) De hoofdstroom, toevoerleidingen en aardleidingen voor kracht en licht, methoofdschakelaar en smeltveiligheden, aan te brengen op een door Fire-tech. Brandbeveiliging aan te wijzen plaats.
i) Verlichting van de bouwplaats zodanig dat het montagewerk doorgang kan vinden.
j) De geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.

4. Uitvoering vande overeenkomst
Behoudens het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden is opdrachtgeververplicht:
a) het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Firetech.Brandbeveiligingonder condities die voldoen aan wettelijke veiligheidseisen enandere voorschriften;
b) ervoor te zorgen dat Fire-tech.Brandbeveiliging tijdig kanbeschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen, zoals vergunning enontheffingen;
c) zorg te dragen voor het aanvragen van de aansluitingen van de installaties op het netvan het desbetreffende nutsbedrijf, respectievelijk op de diverse openbaretransmissienetten; aansluitkosten zijn voor rekening van opdrachtgever;
d) erop toe te zien dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundigewerkzaamheden) en/of leveringen, die niet tot het werk van Fire-tech.Brandbeveiligingbehoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvangeen vertraging ondervindt;
e) aan Fire-tech.Brandbeveiliging schade te vergoeden indien en voorzover de aanvangen de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvooropdrachtgever verantwoordelijk is;
f) Fire-tech.Brandbeveiliging schadeloos te stellen indien materialen, onderdelen engereedschappen die op het werk zijn aangevoerd worden beschadigd en/of ontvreemd;
g) het risico te aanvaarden voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheidvan zaken die van opdrachtgever afkomstig zijn dan wel door opdrachtgever zijnvoorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier door Fire-tech.Brandbeveiligingmoeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van de hier bedoeldezaken;
h) het risico te aanvaarden voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de dooropdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken enuitvoeringsvoorschriften;
i) het risico te aanvaarden voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die tewijten is aan de door opdrachtgever voorgeschreven hulppersonen;
j) het risico te aanvaarden voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden vannevenaannemers en hun hulppersonen;
k) Fire-tech.Brandbeveiliging te vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schades die krachtens deze voorwaarden voor rekening van opdrachtgever blijven,met inbegrip van schades zoals gevolg van inbreuken op intellectuele en industriëleeigendomsrechten;
l) de mogelijke schadelijke gevolgen van een door opdrachtgever goedgekeurd ontwerpte aanvaarden;
m) te dulden dat Fire-tech.Brandbeveiliging naamsaanduidingen en/of reclame op hetwerk of aan het werk aanbrengt.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn af fabriek/magazijn enexclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wijzigingen inarbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen,die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven Firetech.Brandbeveiliginghet recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag. Prijswijzigingen welke niet direct kunnen worden toegekend aan één van voornoemdecategorieën geven Fire-tech.Brandbeveiliging het recht deze door te berekenen voorminimaal het percentage van de CBSindexcijfers van de producentenprijzen afzetbinnenland. Doorberekeningen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geven de opdrachtgever het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

6. Meer- en minderwerk, extra kosten
6.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

6.2 ingeval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestekof de voorwaarden van uitvoering van het werk);
a) ingeval van afwijkingen van debedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
b) in degevallen als in deze algemene leveringsvoorwaarden is bepaald.

6.3 Verrekening vanmeerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn.Is er geen termijnbetaling overeengekomen dan geldt als betalingstermijn 30 dagenvanaf het moment waarop het meerwerk is voltooid. Verrekening van minderwerkgeschiedt ineens bij de eindafrekening.

6.4 Indien het totaal van het minderwerk dat vanhet meerwerk overtreft heeft Fire-tech.Brandbeveiliging recht op een bedrag gelijk aan15% van het verschil tussen de totalen

6.5 Het gemis van een schriftelijke opdracht totmeerwerk laat aanspraken van Fire-tech.Brandbeveiliging op verrekening vanmeerwerk onverlet. Het bepaalde in artikel 7:A 1646 BW wordt uitdrukkelijkuitgesloten.

6.6 Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan die niet te wijtenzijn aan Fire-tech.Brandbeveiliging en Fire-tech.Brandbeveiliging opdrachtgever daarop heeft gewezen, heeft Fire-tech.Brandbeveiliging het recht diekostenverhogingen als meerwerk in rekening te brengen.

7. Betaling
7.1 Facturen van Fire-tech.Brandbeveiliging dienen - tenzij anders bepaald - binnen 30 dagen na defactuurdatum te worden voldaan op de door Fire-tech. Brandbeveiliging aangegevenwijze. Afwijkende betalingsafspraken binden uitsluitend alleen indien en voorzoverdeze schriftelijk zijn bevestigd.

7.2 Alle aan Fire-tech.Brandbeveiliging gedane betalingen door opdrachtgever - behoudens die inzake rente en kosten - zullen strekken in mindering op de oudsteopenstaande facturen, ongeacht andersluidende omschrijving door opdrachtgever.

7.3 Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking is nimmer aan opdrachtgevertoegestaan en opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk afstand.

7.4 De opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen debetalingstermijn. Reclamaties op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerdefactuur, ontheffen opdrachtgever nimmer van de plicht de betaling binnen deaangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de factuur.

7.5 Opdrachtgever is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever aan Fire-tech.Brandbeveiliging eenrente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar overde hoofdsom. Buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht conformhet incassotarief vaan de Nederlandse Orde van Advocaten.

7.6 In het geval Fire-tech.Brandbeveiliging aanspraak heeft op betaling van rente enbuitengerechtelijke kosten, zullen alle door opdrachtgever aan Firetech.Brandbeveiliginggedane betalingen eerstens worden geacht in mindering op dezerente en kosten te zijn betaald. In zoverre mist dan het bepaalde in lid 2 van dit artikeltoepassing.

7.7 Ingeval van niet tijdige betaling, is Fire-tech.Brandbeveiliging bevoegd uitvoeringvan de overeenkomst op te schorten tot ontvangst van de volledige betaling en, ingevalvan niet volledige betaling na een aanmaning daartoe, de overeenkomst geheel ofgedeeltelijk te ontbinden, waarbij Fire-tech.Brandbeveiliging recht heeft op volledigeschadevergoeding.

8. Betalingszekerheid
8.1 Fire-tech.Brandbeveiliging is gerechtigd, ook na het sluiten van de overeenkomst,om van opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien Firetech.Brandbeveiliginggoede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever debetalingsverplichting jegens Fire-tech.Brandbeveiliging niet zal nakomen. Hetbepaalde van artikel 7 lid 7 is van overeenkomstige toepassing, indien opdrachtgever ingebreke blijft de door Fire-tech.Brandbeveiliging verlangde genoegzame zekerheid testellen.

8.2 Opdrachtgever geeft hierbij aan Fire-tech.Brandbeveiliging in pand, die dezeverpanding aanvaardt, alle zaken, waarvan opdrachtgever eigenaar wordt doorzaakvorming, natrekking, vermenging met de door Fire-tech.Brandbeveiliginggeleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen Firetech.Brandbeveiligingte eniger tijd van opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben.

9. Levertijd en oplevering
9.1 De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen dochzal nimmer gelden als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd, door welkeoorzaak dan ook, geeft opdrachtgever nimmer het recht de opdracht te ontbinden of tedoen ontbinden, schadevergoeding te vorderen, dan wel het recht tot niet-nakomingvan een of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen vooropdrachtgever.

9.2 In het geval sprake is van overmacht, is Fire-tech.Brandbeveiliging bevoegd,zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zesmaanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Fire-tech.Brandbeveiliging tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dantoe door Fire-tech.Brandbeveiliging gemaakte kosten zullen terstond en ten volleopeisbaar zijn.

9.3 Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Firetech.Brandbeveiligingbij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekeningbehoefde te houden en die Fire-tech.Brandbeveiliging ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Firetech.Brandbeveiligingaan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand,stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.

9.4 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: – hetzij wanneer Fire-tech.Brandbeveiliging aan de opdrachtgever kennis heeftgegeven dat het werk voltooid, beproefd enbedrijfsklaar is en deze het werk goedgekeurd dan wel aanvaard heeft; – hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Fire-tech.Brandbeveiligingschriftelijk aan de opdrachtgever heeftverklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelatenhet werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden; – hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (voortijdig) in gebruik neemt, met dienverstande dat door (voortijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, datgedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

9.5 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen aan de oplevering niet in de wegstaan.

9.6 Oplevering ontslaat Fire-tech.Brandbeveiliging van alle aansprakelijkheid voorgebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

9.7 Na oplevering gaat het risico van het werk over van Fire-tech.Brandbeveiligingnaar opdrachtgever.

9.8 Indien zich omstandigheden voordoen, waarvoor Fire-tech.Brandbeveiliging geenaansprakelijkheid aanvaardt, wordt de installatie geacht te zijn opgeleverd ook indieneen keuringsrapport dan wel door de overheid voorgeschreven certificaat vangoedkeuring op grond van die omstandigheden niet kan worden afgegeven.

10. Service-overeenkomsten/onderhoudswerkzaamheden
10.1 De inhoud van dit artikel is slechts van toepassing indien en voorzover met opdrachtgever een serviceovereenkomst is gesloten.

10.2 Het navolgende is uitgezonderd van de verplichtingen die voor Firetech.Brandbeveiliginguit de service-overeenkomst voortvloeien: a) het verrichten van werkzaamheden, die het gevolg zijn van toevallige ofmoedwillige beschadigingen en onoordeelkundig gebruik aan de zijde van deopdrachtgever, diens personeel of anderen dan Fire-tech.Brandbeveiliging;b) het verrichten van werkzaamheden, die voortkomen uit een overmachtssituatie, brand, explosie, waterschade, bouwkundige werkzaamheden, natuurrampen,oorlogshandelingen, oproer, atoomkernreacties of het vrijkomen of vrijmaken vanatoomenergie, grondverschuiving of chemische vervuiling;c) het verrichten van werkzaamheden, die een gevolg zijn van wijziging en/ofuitbreiding van overheidsvoorschriften.

10.3 Opdrachtgever neemt de navolgende verplichtingen op zich:
a) Fire-tech.Brandbeveiliging er onmiddellijk van in kennis te stellen, wanneer zich eenabnormaal verschijnsel aan de installatie(s) voordoet;
b) aan Fire-tech.Brandbeveiliging en haar personeel ongehinderd toegang tot deinstallatie(s) te verschaffen of te doen verschaffen; Inclusief personeel van of namens de CI /RvAc) de installatie(s) te gebruiken of te laten gebruiken volgens de door de overheid of dedaartoe bevoegde organen vastgestelde bedrijfsvoorschriften, alsmede deoorspronkelijke gebruiksaanwijzing;d) Fire-tech.Brandbeveiliging er onmiddellijk van in kennis te stellen, wanneer een aanhaar gemelde storing reeds is opgelost, zonder tussenkomst van een servicemonteur.Bij het niet tijdig doorgeven is Fire-tech.Brandbeveiliging gerechtigd de hierdoorveroorzaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen;

10.4 Zonder toestemming van Fire-tech.Brandbeveiliging is opdrachtgever nietgerechtigd zelf werkzaamheden aan de installatie(s) te verrichten of te laten verrichtendoor derden. 

10.5 Voorts is opdrachtgever niet gerechtigd wijziging te brengen of te laten brengen inhet gebruik en/of debestemming van de installatie(s).

10.6 Alle werkzaamheden zullen worden verricht binnen de normaal bij Firetech.Brandbeveiliginggeldende arbeidsuren op maandag t/m vrijdag, feestdagendaarvan uitgesloten. Indien zich echter omstandigheden voordoen, die het noodzakelijk maken om werkzaamheden te verrichten buiten deze normale uren, dan zal Firetech.Brandbeveiliginggerechtigd zijn de hierdoor veroorzaakte kosten aanopdrachtgever in rekening te brengen.

10.7 Alle bepalingen van de algemene leveringsvoorwaarden zijn tevens vantoepassing op de met opdrachtgever gesloten service-overeenkomsten, tenzij diebepalingen strijdig en/of evident niet van toepassing zijn op de contractuele relatietussen Fire-tech.Brandbeveiliging en opdrachtgever.

11. Garantie
11.1 Fire-tech.Brandbeveiliging verbindt zich, binnen de grenzen van de hiernavolgende bepalingen, om gebreken die ten tijde van de oplevering reeds aanwezigwaren, doch eerst binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos teherstellen. Indien een langere garantietermijn tussen Fire-tech.Brandbeveiliging enopdrachtgever overeengekomen wordt, kan dat slechts blijken uit een schriftelijk stuk,zoals bijvoorbeeld een garantiecertificaat.

11.2 De verplichting tot herstel strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van deoplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normalebedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik. Zij strekt zich niet uit totgebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever,veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Firetech.Brandbeveiligingof door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan welnormale slijtage of gebreken.

11.3 Teneinde zich op de garantierechten als hier bedoeld te kunnen beroepen, dientopdrachtgever Fire-tech.Brandbeveiliging:a) onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;b) aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de mindergoede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk, c.q. geleverde goederen,dan wel, indien en voorzover het ontwerp van het werk van Fire-tech.Brandbeveiligingafkomstig is, het rechtstreeks gevolg zijn van een verwijtbare fout van Firetech.Brandbeveiliging;c) alle medewerking te verlenen om Fire-tech.Brandbeveiliging in staat te stellen degebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

11.4 De ingevolge de garantieverplichting door Fire-tech.Brandbeveiliging tevervangen gebrekkige onderdelen worden haar eigendom.

11.5 Indien naar het oordeel van Fire-tech.Brandbeveiliging de kosten van herstel ingeen verhouding staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel, heeft opdrachtgeveruitsluitend recht op schadevergoeding.

11.6 Ingeval Fire-tech.Brandbeveiliging goederen heeft geleverd is de contractueleaansprakelijkheid jegens opdrachtgever beperkt tot herlevering c.q. (naar keuze van Fire-tech.Brandbeveiliging) vervangende schadevergoeding, indien vast komt te staandat het betreffende goed c.q. goederen gebrekkig is c.q. zijn.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Fire-tech.Brandbeveiliging is slechts aansprakelijk voor directe schade, die aanhaar opzet of grove schuld is te wijten en voorzover de algemeneaansprakelijkheidsverzekering van Fire-tech.Brandbeveiliging deze schade dekt.

12.2 Na de (op-)levering is Fire-tech.Brandbeveiliging niet verder aansprakelijk voortekortkomingen aan het werk c.q. aan geleverde goederen dan tot nakoming van de inartikel 11 omschreven garantieverplichtingen. Overige aansprakelijkheid voor schade, hoe ook ontstaan, wordt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fire-tech.Brandbeveiliging uitgesloten.

12.3 Indien in rechte zou komen vast te staan dat Fire-tech.Brandbeveiligingniettegenstaande het hiervoor bepaalde, aansprakelijk is, op welke grond ook, is deaansprakelijkheid van Fire-tech. Brandbeveiliging te allen tijde beperkt tot herleveringof het bedrag gelijk dat door de verzekeringsmaatschappij uit hoofde van deovereenkomst van verzekering van Fire-tech.Brandbeveiliging, aan Firetech.Brandbeveiligingzal worden uitgekeerd.

12.4 Elke aanspraak op herstel van waarneembare gebreken vervalt indien dezeaanspraak niet uiterlijk op de dag van de (op-)levering respectievelijk op de dag dat degarantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.

12.5 Fire-tech.Brandbeveiliging bedingt alle wettelijke en contractueleverweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens deopdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet- ondergeschikten voor wier gedragingen Fire-tech.Brandbeveiliging ingevolge de wetaansprakelijk zou zijn.

13. Risico en eigendomsvoorbehoud
13.1 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen - benodigd voor de uitvoeringder opdracht - ter plaatse op het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever deaansprakelijkheid van alle risico's en schaden, van welke aard dan ook, die kunnenoverkomen aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen, zoals ontvreemding,molest of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever omte bewijzen dat een en ander het gevolg is van grove schuld of grove nalatigheid van Fire-tech.Brandbeveiliging, in welk geval opdrachtgever niet aansprakelijk is.

13.2 De door Fire-tech.Brandbeveiliging feitelijk geleverde, en nog bij/onderopdrachtgever bevindende onbetaald gebleven goederen, blijven, tot op moment vanvolledige betaling, eigendom van Fire-tech.Brandbeveiliging.

13.3 Fire-tech.Brandbeveiliging is te allen tijde gerechtigd om geleverde goederen opgrond van het eigendomsvoorbehoud bij opdrachtgever weg te doen halen, indienopdrachtgever zijn verplichtingen jegens Fire-tech.Brandbeveiliging (deels) nietnakomt. Opdrachtgever is verplicht de medewerking hieraan te verlenen op straffe vanverbeurte van een boete van€ 500, - per dag dat opdrachtgever hiermede in gebrekeis/blijft.

13.4 Terugnamen overeenkomstig het in dit artikel gestelde, laat het recht opschadevergoeding van Fire-tech.Brandbeveiliging, ingevolge de regels die gelden bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen, onverlet.

14. Ontbinding
14.1 Onverminderd de verder toekomende rechten is Fire-tech.Brandbeveiligingbevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij deuitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen,hetzij de onderhoudswerkzaamheden te staken, indien de opdrachtgever:
a) surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan opdrachtgever is verleend;
b) in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c) in de nakoming van de verplichtingen is tekort geschoten, dan wel het voor Firetech.Brandbeveiligingvoorzienbaar is dat opdrachtgever daarin tekort zal schieten.

14.2 Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaringzonder dat Fire-tech.Brandbeveiliging gehouden is tot enige schadevergoeding ofgarantie.

14.3 Alle vorderingen die Fire-tech.Brandbeveiliging in deze gevallen op deopdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

15. Conversie
Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijkbezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden geenberoep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking eenzoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kanworden gedaan.

16. Slotbepalingen
16.1 Op alle overeenkomsten met Fire-tech.Brandbeveiliging en de overeenkomstendie daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van deze algemene leveringsvoorwaarden prevaleert bovenvertalingen daarvan.

16.3 Ingeval van geschillen tussen opdrachtgever en Fire-tech.Brandbeveiliging, zal deRechtbank bij uitsluiting bevoegd zijn, tenzij Fire-tech.Brandbeveiliging verkiest derechter te adiëren welke de wet aanwijst. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassingindien de Kantonrechter de (absoluut) bevoegde rechter is om van het geschil kennis te nemen.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Neem contact op

Thijs Neeskens

Vragen? Bel gerust! +31 (0)495 49 67 53